Katalog informacij javnega značaja

Organ: Naziv organa:
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Skrajšano ime:
ZD Kamnik

Sedež:
Novi trg 26, 1241 Kamnik

Telefon: 01/8318-600
E-pošta: uprava@zdkamnik.si

Ustanovitelja:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik in Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

Direktor: Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

Registrski podatki: Reg. vložek 1/12587/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5056853000
ID štev. za DDV: SI15049736
Podračun: 01100-6000057738 odprt pri UJP Ljubljana


 
Odgovorna uradna oseba: Sašo Rebolj, dr. med.,spec. druž. med.
 
Datum prve izdaje kataloga: 13.9.2012
 
Datum zadnje spremembe kataloga: 12.08.2021
 
Katalog je dostopen na naslovu: http://www.zdkamnik.si/predstavitev-zavoda/katalog-informacij-javnega-znacaja
 
Druge oblike kataloga: oblika: tiskana
dostopna: na sedežu zavoda od 8.00 do 13.00 ure
 
 

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

1.a. Opis delovnega področja

Področje delovanje zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 26.5.2009 od strani 5523-5527 in Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 21.7.2009 na strani 7926 ter odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 10.6.2011 na strani 6016.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
 • zdravstveno vzgojno dejavnost,
 • nujno medicinsko pomoč z reševalno službo,
 • splošno in družinsko medicino,
 • zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 • patronažno varstvo in nego na domu,
 • laboratorijsko in drugo diagnostiko,
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
 • medicino dela, prometa in športa
 • fizioterapijo in rehabilitacijo,
 • specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik opravlja dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,št. 69/07 in naslednji), in sicer:
 • Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 • M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
 • L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
 • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • C 32.500 Zobotehnika
 • O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (med kater spadajo pripravniki, sekundariji, specializanti in tolmači)
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

1.b. Seznam notranjih organizacijskih enot

Zavod opravlja dejavnost na sedežu zavoda. Delovni proces v zavodu je organiziran v naslednjih službah:

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino
V okvir službe splošne medicine z družinsko medicino spadajo naslednje strokovne enote:

b) Specialistično ambulantna dejavnost
V okvir specialističnih ambulant spadajo naslednje strokovne enote:

c) Zobozdravstveno varstvo
V okvir zobozdravstvenega varstva spadajo naslednje strokovne enote:

č) Zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine
V okvir službe zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine spadajo naslednje strokovne enote:

d) Splošna strokovna služba
V okvir splošne strokovne službe spadajo tehnični in administrativno strokovni delavci, ki opravljajo finančno računovodska dela.

1.c. Organigram

Organigram zavoda
 

2. Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij

Direktor: Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.
Naslov: Novi trg 26, 1241 Kamnik
Telefon: 01 83 18 700
Elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si
 

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakon o pacientovih pravicah

Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o javnih naročilih
Zakon o zdravstveni inšpekciji

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 

4. Seznam predlogov predpisov

Povezava na državni register predpisov: Povezava na EU portal: :

5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Statut ZD Kamnik
Odlok o ustanovitvi ZD Kamnik
Letna poročila ZD Kamnik
 

6. Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.
 

7. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

8. Seznam evidenc, s katerimi upravlja organ

Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca poškodb pri delu zaposlenih
Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja obrambe
Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja zaščite, reševanja in pomoči
Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
 

9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem
Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem
Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.
Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnega zahtevka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.
 

10. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov

Ordinacijski časi ambulant
Čakalne dobe
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani ZD Kamnik
 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih: DOSTOP NA SPLETNI STRANI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda www.zdkamnik.si

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 
 • Ustna zahteva
  Ustno zahtevo lahko vložite:
  • osebno na sedežu zavoda, Novi trg 26, 1241 Kamnik od ponedeljka do petka med 08.00 in 13.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
  • telefonsko na številki 01 83 18 700. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 
 • Pisna zahteva
  Pisno zahtevo lahko vložite:
  • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Novi trg 26, 1241 Kamnik od ponedeljka do petka med 08.00 in 13.00 uro.
  • po pošti na naslov Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
  • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov uprava@zdkamnik.si
  • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano.
   V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mogoč, sa je v stavbi zdravstvenega doma dvigalo. Vse informacije je možno pridobiti tudi v tekstovni obliki.

Od 8. maja 2016 je v uporabi enotni stroškovnik materialnih stroškov, ki ga določa Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

 

PriponkaVelikost
PDF icon OrganigramZDKamnik2016.pdf181.47 KB