Dejavnost zavoda

Q 86 Zdravstvo
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
C 32.500 Zobotehnika
O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (pripravniki, sekundariji, specializanti, tolmači) in
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Letna poročila

Poslovni in finančni načrt