Razpis za podelitev dveh kadrovskih štipendij za področje družinske medicine

14.11.2022

Poslanstvo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik (v nadaljevanju ZD Kamnik) je zagotavljanje celovite zdravstvene storitve za naše uporabnike na nivoju primarnega zdravstva, tako ambulantnih pregledov kot sodobne laboratorijske in slikovne diagnostike. Zagotavljanje 24 - urne sodobne nujne medicinske pomoči, skrb za razvoj stroke v skladu z razvojem medicine in skrb za izobraževanje in usposabljanje bodočih in obstoječih kadrov za delo v zdravstvu oz. v ZD Kamnik.

ZD Kamnik za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov vabi študente 5. ali 6. letnika medicinske fakultete, da postanejo del tima, spoznajo zdravstveni proces, pridobijo praktične izkušnje, mentorstvo in zaposlitev po končanem študiju. V ta namen razpisuje kadrovsko štipendijo v študijskem letu 2022/2023.

 • število razpisanih štipendij za področje družinske medicine: 2

Prijava, ki je tudi pogoj za pridobitev štipendije, na razpis naj vsebuje:

  • kratek življenjepis,

  • potrdilo o vpisu v študijski program za katerega se podeljuje štipendija za tekoče študijsko leto,

  • dokazilo o študijskem uspehu v predhodnem študijskem letu,

  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

  • potrdilo o stalnem prebivališču,

  • izjavo, da ne prejema druge kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice, da ni v delovnem razmerju oz. ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in da ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,

  • izjava kandidata s katero se obveže, da bo po končanem pripravniškem stažu in opravljenem strokovnem izpitu vložil prijavo na specializacijo iz področja družinske medicine.

Vlogo s prilogami pošljite na naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov: uprava@zdkamnik.si., s pripisom »Prijava-kadrovska štipendija«.

Rok za prijavo: 25.11.2022

Za več informacij smo vam na voljo na: uprava@zdkamnik.si.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o štipendiranju, v kateri se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti, višina štipendije in ostale podrobnosti, med drugim tudi zaveza kandidata, da bo po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v ZD Kamnik.